Lazaro's Pizzas

DELICIOUS ITALIAN PIZZA | FRESH DOUGH WITH FRESH INGREDIENTS